Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft b. opdrachtnemer: Debatexpert (KvK 74151568)

Artikel 2. Toepasselijkheid

A) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van en overeenkomsten met Debatexpert

B) Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

A) Schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

B) Schriftelijke bevestiging door de Debatexpert aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, aanmelding via de aanmeldingsformulieren op de website, opdracht per e-mail, of afspraken met een vertegenwoordiger van Debatexpert.

C) Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Debatexpert.

D) Akkoord op offertes, en de voorwaarden die daarop van toepassing zjin, per e-mail door vertegenwoordigers van Debatexpert en de opdrachtgever.

Artikel 4. Annulering

A) De opdrachtgever heeft het recht de afname van de door Debatexpert geleverde diensten te annuleren per telefoon of per email.

B) Bij annulering door de opdrachtgever worden alle ontwikkelings-, reis- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn in rekening gebracht.

C) Bij annulering door de opdrachtgever korter dan 4 weken voor de uitvoering van de dienst worden de volledige uitvoeringskosten (100%) in rekening gebracht.

D) Wanneer de opdrachtgever tussen 4 en 6 weken voor aanvang van de uitvoering van de dienst annuleert wordt 50% van de afgesproken uitvoeringskosten in rekening gebracht.

E) Wanneer de opdrachtgever langer dan 6 weken voor aanvang van de uitvoering van de dienst annuleert wordt 0% van de afgesproken uitvoeringskosten in rekening gebracht.

E) Het staat Debatexpert vrij om de opdracht, zonder verdere opgaaf van reden te annuleren. In dat geval ontvangt de opdrachtgever het reeds betaalde bedrag terug.

Artikel 5. Vervanging

A) De opdrachtgever kan een andere dan de in eerste instantie aangewezen cursist laten deelnemen, mits deze vervanging voorafgaand aan de aanvangsdatum van de dienst wordt medegedeeld aan Debatexpert.

Artikel 6. Prijzen

A) Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).

B) Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Facturering en betaling

A) De opdrachtgever dient de verschuldigde som, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen 30 dagen na facturering, op de door Debatexpert aangegeven wijze te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B) Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van storting ten gunste van een door Debatexpert aan te wijzen bankrekening.

C) Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het openstaande bedrag, inclusief BTW is dan onderhevig aan de wettelijke rente.

D) Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Debatexpert vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Debatexpert maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, ten laste aan de opdrachtgever

Artikel 8. Auteursrecht

A) Het auteursrecht op door Debatexpert uitgegeven werken berust bij Debatexpert, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debatexpert zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

B) Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Debatexpert, berust uitsluitend bij Debatexpert.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

A) Debatexpert zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant, deelnemer of cursist haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Debatexpert voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

B) Indien de klant, deelnemer of cursist aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Debatexpert die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt Debatexpert voor die schade slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt én voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat

C) Buiten de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2000,00.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

A) Debatexpert zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant, deelnemer of cursist haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Debatexpert voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

B) Indien de klant, deelnemer of cursist aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Debatexpert die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt Debatexpert voor die schade slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt én voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat

C) Buiten de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2000,00.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

A) Door opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door Debatexpert, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Verstrekte informatie is binnen Debatexpert opgeslagen op beveiligde servers en apparatuur en uitsluitend toegankelijk voor personeel en/of voor Debatexpert werkzame personen wiens werkzaamheden onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

B) Debatexpert conformeert zich aan de geldende privacyregeling. Deze staat vermeld op www.debatexpert.nl

Artikel 11. Vragen en klachten

A) Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van diensten van Debatexpert worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbare langere verwerkingstijd vragen, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

B)Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, maar in elk geval binnen 2 maanden,volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Debatexpert, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten terzake verliest.

C)Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 12.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A) Op alle overeenkomsten tussen klant, deelnemer en/of cursist en Debatexpert waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing

B) Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Debatexpert waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Debatexpert

Bel Ons

Op werkdagen zijn we te bereiken via:

Mail ons

Is het makkelijker om te mailen?

Stuur een appje

Contact via Whatsapp?